E. Kritik mot Svante Folin

Följande anklagelse om plagiat skrevs på Flashback-sidan om Folin:

 2017-01-30, 21:53  
#24MalahimMedlem Reg: Feb 2015Inlägg: 15

Jag läste nyligen sociobiologen Pierre van den Berghes bok ”The Ethnic Phenomenon” (1987) och i hans introduktion formulerar denne meningar som onekligen känns igen från Svante Folins artikel ”De festa kulturer är rena skräpet”. Tyvärr har vi att göra med uppenbara plagiat av fraser, hela meningar och hela stycken från den störste filosofen Folins sida, vilket framgår från exemplen nedan:

Citat: Gunnar Myrdal inkallades till USA för att utreda ”negerproblemet” och fann, föga förvånande, att det var ett vitt problem (Folin)
Citat: A Swedish Social Democrat, Gunnar Myrdal (1944), was commissioned to study the ”Negro problem” in America and predictably pronounced it a white problem. ( Van den Berghe, s. 2)

Citat: Denna utveckling är ganska ny. Under efterkrigstidens avkolonisering utnämndes de forna koloniernas helt godtyckligt avstyckade territorier till nationalstater. Med detta semantiska trick förlorade de stammar som helt eller delvis hamnat inom de nya nationsgränserna alla hävdvunna rättigheter. Politiker och samhällsvetare avfärdade tendenser till stammedvetande som omoderna utbrott, tribalism (Folin)
Citat: A neat semantic trick of semantic mislabeling took place here with the nearly universal cooperation of Western social scientists. All states were now declared to be nation-states. The real nations within these artificial multinational creations of European colonialism were proclaimed to be mere ”tribes,” and any genuine nationalism that might develop within them was stigmatized as ”tribalism.” (Van den Berghe, s. 3)

Citat: Under 70-talet ändrades dessa attityder radikalt och samhällsvetarna som tidigare applåderat assimilation och modernisering följde med som vindflöjlar. I USA startade en etnisk orgie. Själva ordet ”etnicitet” myntades och det blev högsta politiska mode att ägna sig åt ”etnisk identitet”, ”rötter”, ”svart nationalism” osv. Regering, universitet och intellektuella skyndade till och upprättade ”kvotsystem”, ”positiv diskriminering” och ”etniska studieplaner”. Nya byråkratier med uppgift att tillvarata minoriteternas intressen tillskapades (Folin).
Citat: In the late 1960s, and increasingly in the 1970s, the ideological climate changed once more, and social science followed, once again, like a weather vane. The United States and, to a lesser extent, other industrial societies like Canada and Britain went on an ethnic binge. The very word ”ethnicity” was coined during that period. It became fashionable to discover, cultivate and cuddle ”ethnic identities” and ”roots.” ”Nationalist” movements (e.g. ”black nationalism” in the United States) sprang up, and governments, universities and intellectuals followed suit with alacrity with quota systems, affirmative action, ethnic studies programs, offices of minority affairs and the like (Van den Berghe, s. 4)

Citat: Plötsligen meddelade sociologer att den amerikanska ”smältdegeln” var ett jättefiasko och att själva idén om assimilation var en sinister företeelse som luktade ”etnocidium” och att staten framgent skulle distribuera sina sociala och ekonomiska resurser från rasmässiga och etniska utgångspunkter (Folin). 
Citat: All of a sudden, social scientists began to proclaim that the melting pot had failed and had been a sham to start with, that ethnic identities were precious, that assimilationism was a sinister policy of ”ethnocide,” and that the state should give full recognition to ethnic and racial sentiments and should base its policies of resource distribution on criteria of race and ethnicity.(Van den Berghe, s. 4)

Citat: Om en samhällsvetare på 50-talet hade insinuerat att svarta amerikaner var något annat än mörkt pigmenterade, fattiga och förtryckta anglosaxare hade vederbörande snabbt åsatts rasist- eller fasciststämpel (Folin).
Citat: In the 1950s, for example, any social scientist who suggested that American blacks were anything but darkly pigmented, poor and oppressed Anglo-Saxons was called a romantic at best-a fascist at worst (Van den Berghe, s. 4)

Citat: Vid slutet av 60-talet var samma samhällsvetare frenetiskt sysselsatta med att upptäcka begrepp som svart själ, svart kultur och svart engelska (Folin).
Citat: By the late 1960s, social scientists were busy discovering black soul, black culture, black English and so on…(Van den Berghe, s. 4).

Min kommentar: tråkigt att läsa detta, men anklagelsen verkar stämma.